Premyera
. Y.Usmonova - Qalblarda vatan
. Ummon - Yoqqanda qor
. A.Negmatov - Sog'inganim bor
. S.Farmonova - Habiba
. M.Berdiyev - Sen bo'lmasang
. A.Qurbonov - Bizchalik bo'lar
. UZmir - Haqqing yo'q